Loay hoay mãi mới biết cách cài mkvtoolnix vào NAS Fake. Chủ yếu mình dùng mkvtoolnix để xóa và add Sub tiếng Việt vào phim.

Cách cài đặt mkvtoolnix :
Đầu tiên là phải bật SSH trên NAS, sau đó đăng nhập NAS ở quyền root và cài đặt gói optware
(muốn biết Optware là gì thì các bạn có thể tra trên google nhé…)

cd /volume1/tmp
wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/unstable/syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
chmod +x syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
sh syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
cd /
ipkg update
ipkg upgrade

Tiếp theo cài đặt lần lượt các gói để khi chạy mkvtoolnix  không bị lỗi:
  1. mkvtoolnix
  2. bzip2
  3. boost-filesystem
  4. boost-system

Demo thêm sub Việt vào phim với thiết lập mặc định là sub Việt:

root@ePu:/volume1/video# mkvmerge -o 00-Sex.Education.2019.1080p1.mkv 00-Sex.Education.2019.1080p.mkv --language 0:vie
 --default-track 0:yes --track-name 0:Vietnam 00-Sex.Education.2019.1080p.srt
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by mkvmerge)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by mkvmerge)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by mkvmerge)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by mkvmerge)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libmatroska.so.2)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libmatroska.so.2)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libebml.so.2)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libebml.so.2)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libebml.so.2)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libboost_regex.so.1.45.0)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libboost_regex.so.1.45.0)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libboost_filesystem.so.1.45.0)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libboost_filesystem.so.1.45.0)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libboost_system.so.1.45.0)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libboost_system.so.1.45.0)
mkvmerge v4.2.0 ('No Talking') built on Feb 18 2012 10:49:59
'00-Sex.Education.2019.1080p.mkv': Using the Matroska demultiplexer.
'00-Sex.Education.2019.1080p.srt': Using the SRT subtitle reader.
'00-Sex.Education.2019.1080p.mkv' track 1: Using the MPEG-4 part 10 (AVC) video output module.
'00-Sex.Education.2019.1080p.mkv' track 2: Using the AC3 output module.
'00-Sex.Education.2019.1080p.mkv' track 3: Using the text subtitle output module.
'00-Sex.Education.2019.1080p.mkv' track 4: Using the text subtitle output module.
'00-Sex.Education.2019.1080p.srt' track 0: Using the text subtitle output module.
The file '00-Sex.Education.2019.1080p1.mkv' has been opened for writing.
Progress: 100%
The cue entries (the index) are being written...
Muxing took 349 seconds.

Vài lệnh hữu ích với mkvmeger:

mkvmerge -o output.mkv input.mkv -S # remove all subtitle tracks
mkvmerge -o output.mkv input.mkv -s 3,4 # remove tracks 3 and 4
mkvmerge -o output.mkv input.mkv -s '!3' # remove all subtitle tracks except 3
mkvmerge -i input.mkv # show track numbers

Nguồn:

https://medium.com/@edwardmp/how-to-install-ipkg-on-a-synology-ds415play-nas-14fa94901275

Loay hoay mãi mới biết cách cài mkvtoolnix vào NAS Fake. Chủ yếu mình dùng mkvtoolnix để xóa và add Sub tiếng Việt vào phim.

Cách cài đặt mkvtoolnix :
Đầu tiên là phải bật SSH trên NAS, sau đó đăng nhập NAS ở quyền root và cài đặt gói optware
(muốn biết Optware là gì thì các bạn có thể tra trên google nhé…)

cd /volume1/tmp
wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/unstable/syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
chmod +x syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
sh syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
cd /
ipkg update
ipkg upgrade

Tiếp theo cài đặt lần lượt các gói để khi chạy mkvtoolnix  không bị lỗi:
  1. mkvtoolnix
  2. bzip2
  3. boost-filesystem
  4. boost-system
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Sửa điện tử tại Quảng Bình

Demo thêm sub Việt vào phim với thiết lập mặc định là sub Việt:

root@ePu:/volume1/video# mkvmerge -o 00-Sex.Education.2019.1080p1.mkv 00-Sex.Education.2019.1080p.mkv --language 0:vie
 --default-track 0:yes --track-name 0:Vietnam 00-Sex.Education.2019.1080p.srt
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by mkvmerge)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by mkvmerge)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by mkvmerge)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by mkvmerge)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libmatroska.so.2)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libmatroska.so.2)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libebml.so.2)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libebml.so.2)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libebml.so.2)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libboost_regex.so.1.45.0)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libboost_regex.so.1.45.0)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libboost_filesystem.so.1.45.0)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libboost_filesystem.so.1.45.0)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libboost_system.so.1.45.0)
mkvmerge: /lib32/libstdc++.so.6: no version information available (required by /opt/lib/libboost_system.so.1.45.0)
mkvmerge v4.2.0 ('No Talking') built on Feb 18 2012 10:49:59
'00-Sex.Education.2019.1080p.mkv': Using the Matroska demultiplexer.
'00-Sex.Education.2019.1080p.srt': Using the SRT subtitle reader.
'00-Sex.Education.2019.1080p.mkv' track 1: Using the MPEG-4 part 10 (AVC) video output module.
'00-Sex.Education.2019.1080p.mkv' track 2: Using the AC3 output module.
'00-Sex.Education.2019.1080p.mkv' track 3: Using the text subtitle output module.
'00-Sex.Education.2019.1080p.mkv' track 4: Using the text subtitle output module.
'00-Sex.Education.2019.1080p.srt' track 0: Using the text subtitle output module.
The file '00-Sex.Education.2019.1080p1.mkv' has been opened for writing.
Progress: 100%
The cue entries (the index) are being written...
Muxing took 349 seconds.

Vài lệnh hữu ích với mkvmeger:

mkvmerge -o output.mkv input.mkv -S # remove all subtitle tracks
mkvmerge -o output.mkv input.mkv -s 3,4 # remove tracks 3 and 4
mkvmerge -o output.mkv input.mkv -s '!3' # remove all subtitle tracks except 3
mkvmerge -i input.mkv # show track numbers

Nguồn:

https://medium.com/@edwardmp/how-to-install-ipkg-on-a-synology-ds415play-nas-14fa94901275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

6 + 1 =