Module USB 2.4G nRF24L01
Module USB 2.4G nRF24L01

Module USB 2.4G nRF24L01

60.000VND

Truyền nhận dữ liệu bằng PC và thiết bị khác qua WIFI