C5682 - NPN - 1500V - 20A - 95W

Hàng tháo máy

Ultrahigh-Definition CRT Display
Horizontal Deflection Output Applications

More details

Thuộc tính

Family : NPN
Package (Kiểu) : TO-3P
hFE : min 15
Ic max (A) : 20A
Ucbo max (V) : 1500V
Uceo max(V) : 800V
Vce : 3V max
fT (Mhz) : (0.2 us)
Tên gọi khác : 2SC5682

11 000 ₫ tax incl.

C5682 - NPN - 1500V - 20A - 95W DATASHEET

Family NPN
Package (Kiểu) TO-3P
hFE min 15
Ic max (A) 20A
Ucbo max (V) 1500V
Uceo max(V) 800V
Vce 3V max
fT (Mhz) (0.2 us)
Tên gọi khác 2SC5682

Features
• High speed.
• High breakdown voltage(VCBO=1500V).
• High reliability(Adoption of HVP process).
• Adoption of MBIT process.

Viết nhận xét

SP tương tự