Bộ tính công suất nguồn AC/DC

Power Calculator

DC power calculator

Nhập 2 giá trị để nhận các giá trị khác và nhấn nút Tính toán :

Resistance (R):
Current (I):
Voltage (V):
Power (P):

Tính toán nguồn DC

V(V) = I(A) × R(Ω)

P(W) = V(V) × I(A) = V 2(V) / R(Ω) = I 2(A) × R(Ω)

Tính toán nguồn DC

Nhập 2 độ lớn + 2 góc pha để lấy các giá trị khác và nhấn nút Calculate:

Impedance (Z):
°  = 
Current (I):
°    
Voltage (V):
°    
Power S:
°  = 

Tính toán nguồn AC

V(V) = I(A) × Z(Ω) = (|I|×|Z|) ∠ (θI + θZ)

S(VA) = V(V) × I(A) = (|V|×|I|) ∠ (θVθI)

P(W) = V(V) × I(A) × cos φ

Q(VAR) = V(V) × I(A) × sin φ

PF = |cos φ|

Máy tính năng lượng & công suất

Nhập 2 giá trị để nhận các giá trị khác và nhấn nút Calculate

Energy:
J
Time period
s
Average power:
W

Tính toán năng lượng và công suất

P(W) = E(J) / Δt(s)

 

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+ 2 = 10