//Example Sketch using multiple analog sensors into one analog input pin
//Tutorials and more at http://www.cabuu.com

int Value_D7;
int Value_D8;
int Pin_D7 = 13;
int Pin_D8 = 15;

void setup() {

 Serial.begin(9600);  //Start serial monitor
 pinMode(Pin_D7,OUTPUT);
 pinMode(Pin_D8,OUTPUT);
 pinMode(A0,INPUT);
 
}

void loop() {
 
 digitalWrite(Pin_D7, HIGH);   //Turn D7 On
 delay(100);           //Wait for sensor
 Value_D7 = analogRead(0);    //Read Analog pin as D7
 digitalWrite(Pin_D7, LOW);   //Turn D7 Off

 //Repeat for D8
 digitalWrite(Pin_D8, HIGH);   //Turn D8 On
 delay(100);           //Wait for sensor
 Value_D8 = analogRead(0);    //Read Analog pin as D8
 digitalWrite(Pin_D8, LOW);   //Turn D8 Off
 delay(100);           //Wait for sensor
 
 //Print the results to the serial monitor
 Serial.print("D7 = ");  
 Serial.print(Value_D7);
 Serial.print(" / D8 = ");  
 Serial.println(Value_D8);
  
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

− 2 = 8